Web-бібліотека

WEB-бібліотека містить добірку матеріалів із відкритих джерел у вільному доступі та автентичні авторські розробки з оплатою за користування. Унікальність WEB-бібліотеки полягає в можливості для всіх викладачів безкоштовно публікувати власні напрацювання та отримувати плату за їх використання. Запрошуємо всіх освітян приєднатися до нас! Передавайте ваші роботи (розробки до занять, презентації, роздатковий матеріал тощо) до нашої бази, наші фахівці допоможуть у їх оформленні і вони стануть необхідним і корисним надбанням освіти України!
На головну
Картка індивідуальної траєкторії розвитку дитини
  • Назва:Картка індивідуальної траєкторії розвитку дитини
  • Автори:Власюк В.М.
  • Рік видання:2012
  • Категорія:Педагогіка

Картка індивідуальної траєкторії розвитку дитини (Картка творчого розвитку дитини) створена на основі теорії евристичного навчання відомого вченого-педагога Хуторського А.В., яка ґрунтується на реалізації індивідуальних здібностей, можливостей та інтересів учнів, вирощуванні їх особистісного освітнього потенціалу. Цей персональний шлях реалізації особистісного потенціалу кожного учня в освіті вчений назвав індивідуальною освітньою траєкторією.

Картка творчого розвитку дитини надає можливість педагогу (класному керівникові, кураторові) супроводжувати персональний шлях реалізації творчого потенціалу кожного учня (вихованця), оцінювати ступінь його власного просування в освоєнні певних способів діяльності та реалізації особистісних властивостей і допомагати йому на шляху до успіху.

Призначена для застосування у роботі творчих педагогів та розробників методичних посібників.

Ключові слова (поняття): індивідуальна освітня траєкторія, персональний шлях особистості, особистісний потенціал, індивідуальні здібності, творчий розвиток.

RU: Карточка индивидуальной траектории развития ребёнка (Карточка творческого развития ребёнка)
АННОТАЦИЯ

Карточка индивидуальной траектории развития ребёнка (Карточка творческого развития ребёнка) создана на основе теории эвристического обучения известного учёного-педагога Хуторского А.В., которая базируется на реализации индивидуальных способностей, возможностей и интересов учащихся, взращивании их личностного образовательного потенциала. Этот персональный путь реализации личностного потенциала ученика в процессе обучения учёный назвал индивидуальной траекторией собственного образования.
Карточка творческого развития ребёнка позволяет педагогу (классному руководителю, куратору) сопровождать персональный путь реализации личного творческого потенциала каждого ученика (воспитанника), оценивать уровень его собственного роста в освоении определённых видов деятельности и реализации личностных качеств, помогать ему на пути к успеху.
Рекомендуется для использования в работе творческих педагогов и разработчиков методических пособий.
Ключевые слова (понятия): индивидуальная образовательная траектория, персональный путь личности, личностный потенциал, индивидуальные способности, творческое развитие.


EN: Vlasyuk Valentyna. Student’s Individual Development Profile (Student’s Talent Development Profile)
RESUME

Student’s Individual Development Profile (Student’s Talent Development Profile) was created on the basis of the discovery learning theory introduced by the famous scientist A.V. Khutorskoy.
This theory is based on students self-fulfillment and raising of their individual educational potential. This personal way of students individual abilities development is an Individual Educational Path.
The above Profile gives teacher an opportunity to track an individual way of each student’s self-fulfillment, to assess level of their personal achievements and to help students on their way to success.
It is aimed to be used by creative teachers.
Key words: individual educational path, self-fulfillment, personal potential, individual abilities, talent development.